a little chinese boy
♥ welcome to my blog . do read do follow ^^ . enjoy and thanks for visited . i am Muhammad Fauzi Chan Bin Ahmad . 17 years old . nice sexy man ♥ <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7997504953619416164\x26blogName\x3da+simple+chinese-malay+boy+%E6%B3%95%E7%BA%AA\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/\x26vt\x3d2841225673360011687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Red Lollipop
Stories | Me | You | Them | Together

kita dapat mengharunginya
06 September 2012 7:35 AM | 7:35 AM | 0 comments

"Bahagia ataupun Sengsara ? "
berpisah kerana cinta membawa seribu erti dalam kehidupan . ia dapat menjadikan kita bahagia dengan perpisahan itu . malah ia juga dapat membawa kesedihan yang berpanjangan . terpulang pada diri kita memilihnya , yang mana satu kita mahu . bahagia ataupun sengsara . tidak kiralah sama ada kita ditinggalkan ataupun kita yang meninggalkannya .

"Otak adalah pusat kawalan"
Hari pertama adalah hari yang paling kritikal daripada segi emosi dan tahap kedewasaan kita . kita perlu set minda kita bahawa kita mampu menghadapi perpisahan ini . ingat , otak adalah pusat kawalan bagi seluruh anggota badan kita . apabila kita menetapkan dalam minda kita mampu menghadapi , segala tindakan kita akan menjurus pada proses pemulihan diri . apa yang penting , inilah perkara pertama yang kita mesti lakukan . tidak kiralah apa keadaan sekalipun yang kita hadapi sama ada buruk ataupun rasa begitu tertekan , semuanya bermula dengan langkah pertama ini .

"kita akan pulih daripada luka perpisahan"
tumpuan kita hanya satu . kita hendak memulihkan emosi dan merawat luka itu . kita akan pulih daripada luka perpisahan itu juga akhirnya . ini semua bergantung pada apa yang akan kita lakuakan ke atas diri kita . cara rawatan yang berkesan serta kekuatan dalaman juga diperlukan dalam proses rawatan . kita akan dapat apa yang kita inginkan apabila kita bertekad dan berazam hendak mendapatkan . sekiranya kita hanya melakukan sesuatu perkara itu umpama melepasan batuk di tangga , jangan harap kita akan berjaya .

"Jangan ragui kemampuan kita untuk pulih"
tidak perlu kita ragui kemampuan diri kita . kita mampu pulih dalam tempoh yang cepat apabila kita terus berusaha dan terus pandang ke hadapan . usah menoleh ke belakang lagi . apabila kita berkata kita tidak akan pulih , kita akan kekal dengan keadaan itu . sebaliknya apabila kita yakin mampu pulih , semestinya kita akan berjaya dalam proses rawatan yang dijalankan . inilah semangat yang kita perlukan supaya pulih sepenuhnya . jangan sesekali meragui kemampuan diri kita .

"setiap yang bermula pasti berakhir"
ini suatu yang pasti . apa yang bermula pasti akan berakhir . setiap kesedihan akan berakhir dengan kegembiraan . apa yang susah akan menjadi senang juga akhirnya . janganlah kita bimbang . jika kita terluka hari ini , luka itu akan pulih juga . namun ia akan mengambil masa sama seperti luka dalam betuk fizikal . sekiranya jari kita terkena benda tajam ataupuin dihiris pisau , ia akan berdarah . kemudian akan meninggalkan parut apabila ia pulih kelak . namun , perlukan masa bagi pulih sepenuhnya . apa yang pasti ia akan puliih juga akhirnya . tidak akan berdarah selamanya .