a little chinese boy
♥ welcome to my blog . do read do follow ^^ . enjoy and thanks for visited . i am Muhammad Fauzi Chan Bin Ahmad . 17 years old . nice sexy man ♥ <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7997504953619416164\x26blogName\x3da+simple+chinese-malay+boy+%E6%B3%95%E7%BA%AA\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/\x26vt\x3d2841225673360011687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Red Lollipop
Stories | Me | You | Them | Together

terhenti
29 June 2011 11:39 PM | 11:39 PM | 0 comments

aku sedar bila tanpa dirimu
ku rasakan dunia ini terhenti
lambat , kaku , dan tidak bernyawa

bagaikan otak ku terhenti berfikir
apa yang perlu ku lakukan
tanpa kau di sisi

rindu ku bagai kan membungkam ragaku
membuat aku terhenti untuk menghela sekalipun

jiwa ku sesak dan kosong ...

mendengar suara mu bagaikan terhenti nafasku

untuk kudengar dan masuk terus kejiwaku

agar tidak diganggu

agar aku tidak terlepas dari mendengar setiap butir bicaramu


andai tuhan mendengar rintihan ku

bertemu mu ingin sekali aku hentikan seluruh maya ini

agar hanya aku dan kau menikmati nya bersama

agar masa ini begitu panjang untuk kita berdua sahaja


adakah kau rasa apa yang aku rasa ?

iloveyousomuch <3