a little chinese boy
♥ welcome to my blog . do read do follow ^^ . enjoy and thanks for visited . i am Muhammad Fauzi Chan Bin Ahmad . 17 years old . nice sexy man ♥ <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7997504953619416164\x26blogName\x3da+simple+chinese-malay+boy+%E6%B3%95%E7%BA%AA\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://abcdefghiloveeyoutoo.blogspot.com/\x26vt\x3d2841225673360011687', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Red Lollipop
Stories | Me | You | Them | Together

only for u , ALLAH !
26 February 2011 6:34 AM | 6:34 AM | 0 comments

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM


saya ingin memberitahu perihal-perihal mengenai ISLAM!

*5 JUZUK ISLAM

1- IMANIAT
2- IBADAT
3- MUAMALAT
4- MUNASYARAT
5- AKHLAK

"KITA PERLUKAN DUNIA INI UNTUK BERLAYAR KE AKHIRAT,
TAPI!!
JANGAN PULA SAMPAI DUNIA MASUK MENGUASAI HATI"


*SIFAT-SIFAT UNGGUL YANG PARA SAHABAT RASULLULAH SERING LAKUKAN:

-PARA SAHABAT MEMPUNYAI SIFAT YANG TERAMAT KUAT KERANA:
# PARA SAHABAT SERING MENGUCAP KALIMAH

"La ilaha illa-Allah"


# SESIAPE YANG MEGUCAP KALIMAH TESEBUT,,
SYURGALAH TEMPAT DIA!!

# SELAIN KALIMAH "La ilaha illa-Allah ",, SAHABAT SERING JUGA MENGUCAP KALIMAH "MUHAMMADARASULULLAH"..

# UNTUK PENGETAHUAN PARA PEMBACA,,
"MAKAN TANGAN KIRI LAGI BERAT HUKUMNYA DARI BERZINA!!"
SUBHANNALLAH!!

# MENUNAIKAN SOLAT SUNAT SEBELUM DAN SELEPAS SOLT ZOHOR SEBANYAK 4ROKAAT,, INSYAALLAH DIJAMIN TIDAK AKAN MASUK NERAKA!

p/s :to be continued .....